Spółka Komandytowo-Akcyjna

Krok 1 – Przygotowanie statutu spółki

Pierwszą czynnością niezbędna do założenia spółki komandytowo-akcyjnej jest przygotowanie statutu spółki, który powinien dokładnie określać:

- firmę i siedzibę spółki,

- przedmiot działalności spółki,

- okres trwania spółki, w przypadku gdy spółka tworzona jest na czas oznaczony,

- określenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,

- wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,

- liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia,

- nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy,

- organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

Co ważne, kapitał zakładowy w spółce komandytowo-akcyjnej nie może być niższy niż 50.000 zł a jego wysokość oraz sposób zebrania powinny zostać dokładnie określone w statucie spółki.

Krok 2 – rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej w KRS

Kolejny etap to złożenie wniosku o wpisanie spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek powinien być dostarczony do sądu rejestrowego (sąd rejonowy, wydział gospodarczy) przez komplementariuszy, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki w terminie do sześciu miesięcy licząc od dnia podpisania statutu. Podstawowym formularzem, którzy służy do rejestracji spółki komandytowo-akcyjnej jest KRS-W2, a także dodatkowo mamy do dyspozycji załączniki takie jak:

- KRS-WM – służący ujawnieniu przedmiotu działalności spółki,

- KRS-WB – służący ujawnieniu komplementariuszy,

- KRS-WK – służący wskazaniu wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki,

- KRS-WG – dla rejestracji emisji akcji.

Do formularzy należy również dodatkowo załączyć następujące dokumenty:

- statut,

- oświadczenia akcjonariuszy o objęciu akcji, jeśli były złożone w odrębnych aktach notarialnych,

- notarialne wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki,

- oświadczenie wszystkich komplementariuszy, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem,

- sprawozdanie założycieli oraz opinia biegłego rewidenta,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 500 zł oraz opłaty w kwocie 500 zł za ogłoszenie o rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.