Spółka Partnerska

Krok 1 – Sporządzenie umowy spółki

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Należy również zaznaczyć, iż w niektórych sytuacjach wymagane jest także, by umowa przybrała jednak formę aktu notarialnego m.in. gdy przedmiotem wkładu spółki będzie nieruchomość.

Obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się w umowie spółki partnerskiej to:

- określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki (jeśli jest ich więcej, to należy podać w umowie wszystkie wolne zawody wykonywane przez poszczególnych wspólników),

- przedmiot działalności spółki,

- nazwiska oraz imiona partnerów ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki,

- nazwiska i imiona osób reprezentujących spółkę,

- firma i siedziba spółki,

- czas trwania spółki, gdy jest oznaczony,

- dokładne określenie wkładów wnoszonych przez poszczególnych partnerów oraz ich wartości.

KROK 2 – Rejestracja spółki w KRS

W celu założenia spółki partnerskiej niezbędne jest jej zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestracji dokonujemy na urzędowych formularzach:

- KRS-W1 - wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,

- KRS-WD - informacje na temat poszczególnych partnerów,

- KRS-WM - określenie przedmiotu działalności,

- KRS-WK - osoby uprawnione do reprezentowania spółki,

- KRS-WL – dane na temat prokurentów, jeśli zostali powołani.

Do druków należy dodatkowo załączyć następujące dokumenty:

- umowa spółki partnerskiej,

- dokument o powołaniu członków zarządu,

- wykaz partnerów wraz z ich adresami,

- dokumenty, które potwierdzają posiadane uprawnienia każdego z partnerów do wykonywania wolnego zawodu,

- dowód wpłaty (opłata sądowa za wpis spółki do KRS wynosi 500 zł oraz opłata za zgłoszenie w Monitorze Sądowym).

Oczywiście tak jak w przypadku pozostałych podmiotów, również podczas zakładania spółki partnerskiej wymagane jest złożenie wniosku o nadanie numeru NIP i REGON. Obecnie jednak wszystko odbywa się automatycznie podczas rejestracji spółki w KRS.

reklama