Spółka zoo

Sporządzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi nastąpić pisemnie w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Dokument musi składać się z następujących elementów:

- nazwa i adres siedziby spółki,

- przedmiot działalności,

- wysokość kapitału zakładowego (minimalna wysokość to 5 tysięcy złotych),

- określenie czy wspólnik może posiadać więcej, niż jeden udział,

- liczba oraz nominalna wartość udziałów, objętych przez poszczególnych wspólników,

- okres trwania spółki, w przypadku gdy została założona na czas określony.

Krok 2 – Spółka z.o.o. w organizacji

Wraz ze sporządzeniem i podpisaniem umowy, podmiot zyskuje formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Od tego momentu, wspólnicy mają maksymalnie sześć miesięcy, aby dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Po tym czasie umowa spółki zostaje automatycznie rozwiązana.

Krok 3 – Rejestracja spółki w KRS

W celu zgłoszenia spółki z.o.o. do KRS należy złożyć podstawowy formularz KRS-W3 w sądzie rejestrowym, właściwym dla siedziby spółki. Do wniosku trzeba także dołączyć następujące drugi:

- KRS-WE – informacja o wspólnikach,

- KRS-WM – dane o przedmiocie działalności,

- KRS-WK – podanie danych osób uprawnionych do reprezentowania spółki,

- KRS-WA – gdy spółka posiada oddziały,

- KRS-WL – prokurenci, jeśli zostali powołani.

Do wniosku o rejestrację dołączamy również następujące dokumenty:

- umowa spółki z.o.o.,

- oświadczenie o wniesieniu wkładów przez wspólników,

- listę wspólników podpisaną przez członków zarządu,

- dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (łączna kwota to 1,000 zł).

Co więcej, podczas pierwszej rejestracji spółki należy także dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo do lokalu lub nieruchomości, w której spółka ma swoją siedzibę.

Podczas składania wniosku o wpis w rejestrze przedsiębiorców, dodatkowo wypełniamy również wniosek o nadanie numeru REGON (RG-1), zgłoszenie identyfikacyjne (NIP-2), zgłoszenie płatnika składek (ZUS-ZPA) oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).

Warto przypomnieć, iż od trzech lat istnieje możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością również elektronicznie.