Spółka Akcyjna

Krok 1 – Akt założycielski i statut spółki

Statut spółki akcyjnej musi być sporządzony w formie aktu notarialnego i powinien określać następujące elementy:

- firmę i siedzibę spółki,

- przedmiot działalności spółki,

- okres trwania spółki, jeśli jest oznaczony,

- wysokość kapitału zakładowego (minimalnie może wynieść 100 tys. złotych),

- wartość nominalną akcji oraz ich liczbę i rodzaj (imienne, na okaziciela),

- nazwiska i imiona założycieli,

- liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, a także podmiot uprawniony do ustalania składu zarządu i rady nadzorczej,

- liczbę i rodzaj tytułów uczestnictwa w zysku lub podziale majątku spółki,

- dokładne informacje na temat akcji oraz uprawnień akcjonariuszy.

Krok 2 – Powołanie organów spółki akcyjnej

Wymogiem jest podczas zakładania spółki akcyjnej powołanie zarządu, który prowadzi sprawy spółki oraz ją reprezentuje, a także rady nadzorczej, która odpowiada za stały nadzór nad działalnością spółki oraz walnego zgromadzenia, czyli najwyższej władzy spółki akcyjnej.

Krok 3 – Wpis spółki akcyjnej do KRS

Spółkę akcyjną należy zarejestrować w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia statutu – w przeciwnym razie należy zwrócić akcjonariuszom wszystkie wkłady pieniężne i niepieniężne. Wniosek o zgłoszenie spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć na formularzu KRS-W4, który musi zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu. Inne przydatne formularze:

- KRS-WM – przedmiot działalności,

- KRS-WK – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki,

- KRS-WG – emisje akcji.

Ponadto do zgłoszenia spółki w KRS należy dołączyć następujące dokumenty:

- statut spółki akcyjnej,

- akty notarialne o zawiązaniu spółki oraz objęciu akcji,

- oświadczenie wszystkich członków zarządu, mówiące o tym, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem,

- potwierdzony przez bank lub dom maklerski dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji,

- dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki.