Oddział

Zagraniczny przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie swojej działalności na terenie Polski w ramach oddziału dopiero w momencie uzyskania wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co ważne, właściciel przedsiębiorstwa jest zobowiązany do ustanowienia osoby upoważnionej oddziale do reprezentowania jego osoby, a oddziały firm zagranicznych mogą być prowadzone w naszym kraju tylko w zakresie przedmiotu działalności wykonywanego przez zagraniczny podmiot.

Oddział zagranicznej firmy podlega wpisowi do KRS i powstaje z chwilą dokonania tego wpisu. W celu złożenia wniosku o wpis oddziału, przedsiębiorca powinien przygotować następujące informacje oraz niezbędne dokumenty:

- imię, nazwisko oraz adres osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy,

- notarialne poświadczenie wzoru podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania zagranicznej firmy,

- odpis z zagranicznego rejestru przedsiębiorstw, na podstawie którego firma wykonuje swoją działalność wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

- odpis aktu założycielskiego, umowy lub statutu wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, jeśli zagraniczny podmiot działa na podstawie powyższych dokumentów,

- dowód uiszczenia opłaty za wpis sądowy w kwocie 1,000 zł oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 500 zł,

- wniosek o wpis do systemu REGON (formularz RG-1 oraz RG-RD),

- zgłoszenie identyfikacyjne NIP (formularz NIP-2), jeśli przedsiębiorca nie ma jeszcze nadanego numeru NIP na terenie Polski. Natomiast w przypadku, gdy oddział zagranicznej firmy będzie zatrudniał polskich pracowników, to nadany zostanie mu osobny numer NIP w celach rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędem skarbowym.

Formalności związane z rejestracją oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski trwają około 2-4 tygodni, licząc od momentu złożenia wniosku, aż do dokonania wpisu w KRS.