Przedstawicielstwo

Zakres działania przedstawicielstwa obejmuje tylko i wyłącznie prowadzenie działalności na terenie Polski związanej z reklamą oraz promocją określonego przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, który jest prowadzony przez ministra gospodarki.

Od 1 stycznia 2012 roku składany wniosek, sporządzony w języku polskim, powinien zawierać następujące informacje i dane:

- nazwa, siedziba oraz forma prawna przedsiębiorcy, który tworzy przedstawicielstwo,

- przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,

- dane osobowe oraz adres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, która jest upoważniona w przedstawicielstwie do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorstwa,

- adres głównej siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której przechowywane są oryginały dokumentów związanych z prowadzoną działalnością przedstawicielstwa.

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych należy dołączyć następujące dokumenty wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski:

- urzędowy odpis dokumentu, który jest potwierdzeniem rejestracji zagranicznej firmy i na podstawie którego przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą,

- uwierzytelnioną urzędowo kopię dokumentu, który określa dokładny adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji firmy oraz wskazanie osób uprawnionych do jej reprezentowania,

- uwierzytelnioną kopię dokumentu, który uprawnia właściciela firmy zagranicznej do wykorzystywania określonego lokalu na terenie RP na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.

W kwestii kosztów związanych z rejestracją przedstawicielstwa przez zagranicznego przedsiębiorcę, to opłata skarbowa od dokonania wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw zagranicznych od 1 stycznia 2012 roku wynosi dokładnie 1,000 zł.

Inne wymogi w kwestii rejestracji przedstawicielstwa, o których należy wspomnieć to:

- osoba, która posiada pełnomocnictwo przedsiębiorcy zagranicznego oraz reprezentuje go na terenie Polski musi być zatrudniona w przedstawicielstwie,

- na terenie Polski może działać tylko jedno przedstawicielstwo danego przedsiębiorcy zagranicznego,

- obowiązek prowadzenia oddzielnej rachunkowości w języku polskim oraz w polskiej walucie,

- nazwa musi składać się z nazwy przedsiębiorcy zagranicznego, formy prawnej przetłumaczonej na język polski oraz słów: przedstawicielstwo w Polsce.