KRS

Krajowy Rejestr Sądowy, w skrócie KRS to ogólnopolski rejestr publiczny zawierający informacje osobowe na temat określonych podmiotów, takich jak m.in. spółki, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa oraz dane dłużników. Rejestr jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wybrane sądy rejonowe. Wpis do KRS jest obligatoryjny dla wszystkich podmiotów, które są objęte przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopiero uzyskując wpis do rejestru, przedsiębiorca może legalnie podejmować czynności prawne i rozpocząć prawidłowe funkcjonowanie firmy.

Skąd możemy mieć pewność, iż dane znajdujące się w rejestrze są prawidłowe? Otóż ich poprawność stale jest kontrolowana przez sądy rejestrowe, które w razie wykrycia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a wpisem dokonanym w KRS, mają prawo rozpocząć procedurę sądową i względem określonego przedsiębiorcy wyciągnąć stosowne konsekwencje prawne.

KRS składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych.

Dostęp do KRS jest jawny, co oznacza, iż każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze choćby przez stronę internetową, gdzie można łatwo zweryfikować określone przedsiębiorstwo wpisując numer KRS, NIP, REGON lub podając nazwę firmy. To bardzo korzystny sposób na to, by sprawdzić sytuację prawną oraz finansową naszego potencjalnego partnera biznesowego lub przyszłego pracodawcy. Za udzielanie informacji z KRS pobierane są stosowne opłaty, których wysokość jest zależna od rodzaju informacji, które chcemy uzyskać. Opłaty są pobierane za wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumentów.

Głównym celem działalności KRS jest:

- zapewnienie jawności wpisów dokonywanych w KRS,

- przyjęcie takiego zakresu danych zawartych w KRS, który gwarantuje minimum pewności w obrocie gospodarczym,

- zapewnienie prawdziwości i aktualności danych zawartych w KRS,

- umożliwienie osobom zainteresowanym uzyskanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych ujawnionych w KRS.