Spółka Akcyjna

Krok 1 – Akt założycielski i statut spółki

Statut spółki akcyjnej musi być sporządzony w formie aktu notarialnego i powinien określać następujące elementy:

- firmę i siedzibę spółki,

- przedmiot działalności spółki,

- okres trwania spółki, jeśli jest oznaczony,

- wysokość kapitału zakładowego (minimalnie może wynieść 100 tys. złotych),

- wartość nominalną akcji oraz ich liczbę i rodzaj (imienne, na okaziciela),

- nazwiska i imiona założycieli,

- liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, a także podmiot uprawniony do ustalania składu zarządu i rady nadzorczej,

- liczbę i rodzaj tytułów uczestnictwa w zysku lub podziale majątku spółki,

- dokładne informacje na temat akcji oraz uprawnień akcjonariuszy.

Krok 2 – Powołanie organów spółki akcyjnej

Wymogiem jest podczas zakładania spółki akcyjnej powołanie zarządu, który prowadzi sprawy spółki oraz ją reprezentuje, a także rady nadzorczej, która odpowiada za stały nadzór nad działalnością spółki oraz walnego zgromadzenia, czyli najwyższej władzy spółki akcyjnej.

Krok 3 – Wpis spółki akcyjnej do KRS

Spółkę akcyjną należy zarejestrować w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia statutu – w przeciwnym razie należy zwrócić akcjonariuszom wszystkie wkłady pieniężne i niepieniężne. Wniosek o zgłoszenie spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć na formularzu KRS-W4, który musi zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu. Inne przydatne formularze:

- KRS-WM – przedmiot działalności,

- KRS-WK – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki,

- KRS-WG – emisje akcji.

Ponadto do zgłoszenia spółki w KRS należy dołączyć następujące dokumenty:

- statut spółki akcyjnej,

- akty notarialne o zawiązaniu spółki oraz objęciu akcji,

- oświadczenie wszystkich członków zarządu, mówiące o tym, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem,

- potwierdzony przez bank lub dom maklerski dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji,

- dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki.

Spółka Komandytowo-Akcyjna

Krok 1 – Przygotowanie statutu spółki

Pierwszą czynnością niezbędna do założenia spółki komandytowo-akcyjnej jest przygotowanie statutu spółki, który powinien dokładnie określać:

- firmę i siedzibę spółki,

- przedmiot działalności spółki,

- okres trwania spółki, w przypadku gdy spółka tworzona jest na czas oznaczony,

- określenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,

- wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,

- liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia,

- nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy,

- organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

Co ważne, kapitał zakładowy w spółce komandytowo-akcyjnej nie może być niższy niż 50.000 zł a jego wysokość oraz sposób zebrania powinny zostać dokładnie określone w statucie spółki.

Krok 2 – rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej w KRS

Kolejny etap to złożenie wniosku o wpisanie spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek powinien być dostarczony do sądu rejestrowego (sąd rejonowy, wydział gospodarczy) przez komplementariuszy, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki w terminie do sześciu miesięcy licząc od dnia podpisania statutu. Podstawowym formularzem, którzy służy do rejestracji spółki komandytowo-akcyjnej jest KRS-W2, a także dodatkowo mamy do dyspozycji załączniki takie jak:

- KRS-WM – służący ujawnieniu przedmiotu działalności spółki,

- KRS-WB – służący ujawnieniu komplementariuszy,

- KRS-WK – służący wskazaniu wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki,

- KRS-WG – dla rejestracji emisji akcji.

Do formularzy należy również dodatkowo załączyć następujące dokumenty:

- statut,

- oświadczenia akcjonariuszy o objęciu akcji, jeśli były złożone w odrębnych aktach notarialnych,

- notarialne wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki,

- oświadczenie wszystkich komplementariuszy, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem,

- sprawozdanie założycieli oraz opinia biegłego rewidenta,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 500 zł oraz opłaty w kwocie 500 zł za ogłoszenie o rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spółka Partnerska

Krok 1 – Sporządzenie umowy spółki

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Należy również zaznaczyć, iż w niektórych sytuacjach wymagane jest także, by umowa przybrała jednak formę aktu notarialnego m.in. gdy przedmiotem wkładu spółki będzie nieruchomość.

Obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się w umowie spółki partnerskiej to:

- określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki (jeśli jest ich więcej, to należy podać w umowie wszystkie wolne zawody wykonywane przez poszczególnych wspólników),

- przedmiot działalności spółki,

- nazwiska oraz imiona partnerów ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki,

- nazwiska i imiona osób reprezentujących spółkę,

- firma i siedziba spółki,

- czas trwania spółki, gdy jest oznaczony,

- dokładne określenie wkładów wnoszonych przez poszczególnych partnerów oraz ich wartości.

KROK 2 – Rejestracja spółki w KRS

W celu założenia spółki partnerskiej niezbędne jest jej zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestracji dokonujemy na urzędowych formularzach:

- KRS-W1 - wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,

- KRS-WD - informacje na temat poszczególnych partnerów,

- KRS-WM - określenie przedmiotu działalności,

- KRS-WK - osoby uprawnione do reprezentowania spółki,

- KRS-WL – dane na temat prokurentów, jeśli zostali powołani.

Do druków należy dodatkowo załączyć następujące dokumenty:

- umowa spółki partnerskiej,

- dokument o powołaniu członków zarządu,

- wykaz partnerów wraz z ich adresami,

- dokumenty, które potwierdzają posiadane uprawnienia każdego z partnerów do wykonywania wolnego zawodu,

- dowód wpłaty (opłata sądowa za wpis spółki do KRS wynosi 500 zł oraz opłata za zgłoszenie w Monitorze Sądowym).

Oczywiście tak jak w przypadku pozostałych podmiotów, również podczas zakładania spółki partnerskiej wymagane jest złożenie wniosku o nadanie numeru NIP i REGON. Obecnie jednak wszystko odbywa się automatycznie podczas rejestracji spółki w KRS.

reklama

Spółka Komandytowa

W celu założenia spółki komandytowej należy przede wszystkim sporządzić odpowiednią umowę notarialną, a także zarejestrować podmiot w rejestrach oraz urzędach poprzez złożenie określonych formularzy.

Krok 1 – umowa spółki

Umowa spółki komandytowej musi być zawarta pisemnie w formie aktu notarialnego i powinna zawierać następujące informacje:

- firmę i siedzibę spółki,

- przedmiot działalności spółki,

- czas trwania spółki, jeśli jest on oznaczony,

- określenie rodzaju oraz wartości wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników,

- kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli tzw. suma komandytowa.

Krok 2 – Rejestracja spółki w KRS

Oprócz umowy, w celu rozpoczęcia skutecznego funkcjonowania na rynku, konieczne jest zarejestrowanie naszego podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS. W tym celu składamy formularz KRS-W1. Dodatkowo należy dołączyć do niego następujące wnioski oraz dokumenty:

- KRS-WC dotyczące danych wspólników,

- KRS-WK – informacje o wspólnikach, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki,

- KRS-WM – opisanie przedmiotu działalności spółki,

- KRS-WL – informacje o prokurentach jeśli zostali powołani,

- umowa spółki w formie wypisu z aktu notarialnego,

- wykaz wspólników z adresami,

- notarialnie poświadczone wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Co ważne, rejestracja spółki komandytowej wiąże się z koniecznością nabycia numeru NIP oraz REGON. Jednak wszystkie formalności można załatwić za jednym razem podczas zgłaszania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jakie są opłaty związane z rejestracją spółki komandytowej?

- opłaty notarialne to 160 zł za przygotowanie umowy w formie aktu notarialnego, 6 zł za każdą stronę odpisu umowy, 20 zł za każdorazowe poświadczenie za zgodność wzoru podpisów komandytariuszy,

- opłaty rejestracyjne to opłata od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS 500 zł oraz opłata za zgłoszenie wpisu do KRS 100 zł,

- dodatkowe opłaty m.in. opłata rejestracyjna za zgłoszenie spółki komandytowej jako podatnika VAT – 170 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % wartości wkładów wniesionych przez wspólników.