Przedstawicielstwo

Zakres działania przedstawicielstwa obejmuje tylko i wyłącznie prowadzenie działalności na terenie Polski związanej z reklamą oraz promocją określonego przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, który jest prowadzony przez ministra gospodarki.

Od 1 stycznia 2012 roku składany wniosek, sporządzony w języku polskim, powinien zawierać następujące informacje i dane:

- nazwa, siedziba oraz forma prawna przedsiębiorcy, który tworzy przedstawicielstwo,

- przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,

- dane osobowe oraz adres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, która jest upoważniona w przedstawicielstwie do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorstwa,

- adres głównej siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której przechowywane są oryginały dokumentów związanych z prowadzoną działalnością przedstawicielstwa.

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych należy dołączyć następujące dokumenty wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski:

- urzędowy odpis dokumentu, który jest potwierdzeniem rejestracji zagranicznej firmy i na podstawie którego przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą,

- uwierzytelnioną urzędowo kopię dokumentu, który określa dokładny adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji firmy oraz wskazanie osób uprawnionych do jej reprezentowania,

- uwierzytelnioną kopię dokumentu, który uprawnia właściciela firmy zagranicznej do wykorzystywania określonego lokalu na terenie RP na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.

W kwestii kosztów związanych z rejestracją przedstawicielstwa przez zagranicznego przedsiębiorcę, to opłata skarbowa od dokonania wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw zagranicznych od 1 stycznia 2012 roku wynosi dokładnie 1,000 zł.

Inne wymogi w kwestii rejestracji przedstawicielstwa, o których należy wspomnieć to:

- osoba, która posiada pełnomocnictwo przedsiębiorcy zagranicznego oraz reprezentuje go na terenie Polski musi być zatrudniona w przedstawicielstwie,

- na terenie Polski może działać tylko jedno przedstawicielstwo danego przedsiębiorcy zagranicznego,

- obowiązek prowadzenia oddzielnej rachunkowości w języku polskim oraz w polskiej walucie,

- nazwa musi składać się z nazwy przedsiębiorcy zagranicznego, formy prawnej przetłumaczonej na język polski oraz słów: przedstawicielstwo w Polsce.

                                                          

Oddział

Zagraniczny przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie swojej działalności na terenie Polski w ramach oddziału dopiero w momencie uzyskania wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co ważne, właściciel przedsiębiorstwa jest zobowiązany do ustanowienia osoby upoważnionej oddziale do reprezentowania jego osoby, a oddziały firm zagranicznych mogą być prowadzone w naszym kraju tylko w zakresie przedmiotu działalności wykonywanego przez zagraniczny podmiot.

Oddział zagranicznej firmy podlega wpisowi do KRS i powstaje z chwilą dokonania tego wpisu. W celu złożenia wniosku o wpis oddziału, przedsiębiorca powinien przygotować następujące informacje oraz niezbędne dokumenty:

- imię, nazwisko oraz adres osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy,

- notarialne poświadczenie wzoru podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania zagranicznej firmy,

- odpis z zagranicznego rejestru przedsiębiorstw, na podstawie którego firma wykonuje swoją działalność wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

- odpis aktu założycielskiego, umowy lub statutu wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, jeśli zagraniczny podmiot działa na podstawie powyższych dokumentów,

- dowód uiszczenia opłaty za wpis sądowy w kwocie 1,000 zł oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 500 zł,

- wniosek o wpis do systemu REGON (formularz RG-1 oraz RG-RD),

- zgłoszenie identyfikacyjne NIP (formularz NIP-2), jeśli przedsiębiorca nie ma jeszcze nadanego numeru NIP na terenie Polski. Natomiast w przypadku, gdy oddział zagranicznej firmy będzie zatrudniał polskich pracowników, to nadany zostanie mu osobny numer NIP w celach rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędem skarbowym.

Formalności związane z rejestracją oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski trwają około 2-4 tygodni, licząc od momentu złożenia wniosku, aż do dokonania wpisu w KRS.

CEIDG

Z dniem 1 lipca 2011 r. polscy przedsiębiorcy korzystają z usług Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w skrócie CEIDG.

Głównym celem powstania internetowej ewidencji było ułatwienie i przyspieszenie przedsiębiorcom procesu założenia własnej firmy. Zniesiona została także konieczność rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie gminy, bowiem centralna ewidencja, która działa w sieci, pozwala na złożenie wniosku online bez wychodzenia z domu. Warto dodać, iż z wprowadzonych ułatwień mogą także skorzystać właściciele istniejących już firm w przypadku, gdy chcą wprowadzić zmiany, zawiesić, wznowić, czy też zlikwidować przedsiębiorstwo.

Drugim, równie istotnym celem powstania CEIDG w wersji online jest swobodny dostęp do bezpłatnej bazy danych, w której znajdują się informacje na temat przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne, które są zarejestrowane w Polsce. Dodatkowo, za pośrednictwem CEIDG można również uzyskać niektóre informacje z KRS, które są bezpłatnie udostępniane przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek CEIDG-1

Wraz z uruchomieniem CEIDG został wprowadzony także nowy formularz, z którym każdy przedsiębiorca bez wątpienia powinien się zapoznać. Wniosek ten służy przede wszystkim rejestracji nowo założonej działalności gospodarczej, ale także poprzez jego wypełnienie właściciele istniejących już firm mogą zgłosić do urzędu wszelkiego rodzaju zmiany w danych przedsiębiorstwa, a także decyzje o zawieszeniu, wznowieniu lub zlikwidowaniu działalności.

Warto podkreślić, iż formularz CEIDG-1 spełnia także dodatkowe funkcje, co znacznie ułatwia oraz przyspiesza kontakt pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem. I tak, składając wniosek CEIDG-1 właściciel firmy równocześnie składa następujące dokumenty:

- wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,

- zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne do urzędu skarbowego NIP,

- oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Więcej artykułów…
KRS