Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nasza firma prowadzi kompleksową obsługę z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy podatkowe. Posiadamy odpowiednie przygotowanie, wieloletnie doświadczenie oraz fachową wiedzę, dzięki czemu współpraca z nami, to gwarancja pełnej satysfakcji oraz usług świadczonych na najwyższym poziomie. Oferta jest skierowana do wszystkich podmiotów prowadzących księgi rachunkowe – przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia i inne.

Zakres świadczonych przez nas usług jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb oraz wymagań każdego Klienta i zawiera następujące czynności:

- sporządzenie oraz wdrożenie polityki rachunkowości,

- przygotowanie dokumentów do zaewidencjonowania (sprawdzenie ich pod względem formalnym oraz rachunkowym, klasyfikacja do odpowiednich dzienników),

- ewidencja dowodów oraz korygowanie zapisów (nadanie odpowiedniej numeracji, dekretacja, wydruk dekretów),

- prowadzenie ewidencji dokonania sprzedaży oraz zakupu VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług VAT,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także przygotowanie planu amortyzacji,

- terminowe sporządzanie i wysyłanie deklaracji oraz informacji podatkowych, a także stałe informowanie Klientów o wysokościach powstałych zobowiązań podatkowych,

- przygotowywanie oraz składanie odpowiednich sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego oraz innych instytucji w zakresie wynikającym z prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo ksiąg rachunkowych,

- pełna obsługa kontroli podatkowych oraz pozostałych organów,

- udzielanie informacji oraz wyjaśnień z zakresu dokumentów rachunkowych oraz wszelkich zapisów księgowych,

- obsługa w zakresie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,

- sporządzanie zestawienia obrotów i sald, dzienników oraz rejestrów podatkowych,

- przygotowywanie sprawozdania rocznego,

- archiwizacja wszystkich dokumentów księgowych aż do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za określony rok obrotowy.